Všeobecné smluvní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Subjekt Peterková Zdeňka, IČ 01223046, se sídlem: Ruská 970/90, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále označováno jen jako „poskytovatel”), poskytuje uživatelům (dále označováno jen jako „uživatel”) za dále uvedených podmínek služby a internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách, jejichž seznam se v průběhu času mění (dále označováno jen jako „služby”). Uživatelem je ve smyslu těchto podmínek každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci nebo která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní služby poskytovatele a ve využívání služeb i nadále pokračuje.

 2. Vztah poskytovatele s uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále označováno pouze jako „podmínky“).

 2. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Prohlášení uživatele. Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

  • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, je starší 15 let,

  • jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užívání služeb,

  • veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  • používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů,

  • se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

  • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu, tj. veškerým materiálům, informacím a dílům uživatele, poskytovatele nebo třetích osob, přičemž třetí osobou se rozumí jakýkoli subjekt odlišný od poskytovatele, uživatele a propojených osob (dále jen „třetí osoba“).

 1. Základní povinnosti uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:

  • bude používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,

  • nebude služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu obsahu, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serveru provozovaných poskytovatelem nebo propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb třetími osobami,

  • pro přístup ke službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,

  • nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

  • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo sítě a servery připojené ke službám) či dobré jméno poskytovatele,

  • pokud uživatel předal či předá poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů; v opačném případě uživatel odpovídá poskytovateli za způsobenou škodu.

 1. Základní práva a povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, oprávněn:

  • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele pozastavit, omezit nebo ukončit poskytování jakékoli služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým uživatelům, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu daného uživatele,

  • monitorovat počet e-mailů odesílaných uživatelem, strojově monitorovat obsah e-mailu pomocí antispamových a antivirových programů za účelem zajištění odpovídající úrovně zabezpečení poskytovaných služeb, jakož i zvýšení komfortu užívání jednotlivých služeb jejími uživateli; v případě podezření na závadný obsah, který by mohl ohrozit bezpečnost serverů poskytovatele či účtů uživatelů, je poskytovatel oprávněn takový e-mail nedoručit do schránky uživatele.

 1. Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje uživatelům služby za níže uvedených podmínek:

  • Licence k obsahu služby. Poskytovatel uděluje uživateli ke službě, obsahu poskytovatele, software a jiným autorským dílům poskytovatele nezbytným pro užívání dané služby (dále jen „obsah služby“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou bez územního omezení (dále jen „licence uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb poskytovatele, a to s omezeními uvedenými dále.

  • Omezení licence uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny obsahu služby, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel dále nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. Uživatel se zavazuje nevyužívat obsah služby k jakémukoli jinému účelu, než je užívání služeb.

 1. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.

 2. Licence k obsahu uživatele. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služby předá poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah uživatele (dále jen „obsah uživatele“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití obsahu uživatele (dále jen „licence poskytovateli“). Předmětem licence poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím uživatelé využívají kteroukoli službu poskytovatele.

  • Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn poskytnout licenci poskytovateli dle těchto podmínek a že poskytnutím takové licence uživatelem ani jejím užíváním ze strany poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.

  • V souladu s charakterem poskytované služby je poskytovatel oprávněn všemi způsoby, avšak pouze v rozsahu přiměřeném zamýšlenému účelu (zejm. za účelem vložení příspěvků, názorů či soukromé inzerce uživatelem, zveřejnění fotografického materiálu, jehož je uživatel autorem atd.), používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem obsah uživatele sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zpřístupnit všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem, případně vytvářet z nich souborná, či odvozená díla, to vše za podmínek konkrétní využívané služby a na dobu vyplývající z charakteru konkrétní poskytované služby.

  • Poskytovatel se zavazuje nevyužívat obsah uživatele k jakémukoli jinému účelu, než je poskytování služeb.

  • Poskytovatel není povinen obsah uživatele jakkoli užívat a je oprávněn obsah uživatele kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných poskytovatelem.

 1. Bezúplatnost

  • Doplňkové funkce jednotlivých služeb můžou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.

  • Licence uživateli a licence poskytovateli jsou poskytnuty beúzplatně.

  • Předávání jakéhokoli obsahu uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek poskytovali uživatelem je dobrovolné a za jejich poskytnutí nenáleží uživateli úplata.

 1. Zásady chování uživatele.

  • Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy, pravidly používání služeb poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.

  • Uživatel je při užívání služeb povinen vždy respektovat práva poskytovatele, propojených osob a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

  • Uživatel zejména nesmí:

   • užívat kteroukoli službu v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,

   • komerčně užívat kterékoli služby způsobem způsobilým poškodit poskytovatele, např. vytvářet uživatelské účty za účelem úplatného či bezúplatného převodu jinému uživateli,

   • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb poskytovatele i služeb a produktů třetích osob,

   • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služeb,

   • vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než uživatel

   • pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

  • Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah uživatele, který zejména:

   • porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,

   • vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj závodu soutěžitele,

   • obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s nimi zaměnitelná,

   • obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo k trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,

   • obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,

   • obsahuje jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,

   • obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,

   • obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,

   • obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,

   • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,

   • umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,

   • obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,

   • podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím,

   • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,

   • je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

  • Sankce. V případě, že uživatel užívá kteroukoli službu v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit obsah uživatele, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v těchto podmínkách může vést ke shora uvedeným následkům.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů. Provedením registrace k odběru newsletteru(dále jen „registrace”) bere uživatel na vědomí, že poskytovatel jako správce zpracovává jeho osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jakož i v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Provedením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů.

 2. Předávání osobních údajů. Provedením registrace bere uživatel dále na vědomí, že může dojít k předání osobních údajů uživatele propojeným osobám provozujícím propojené servery, a to pro vnitřní administrativní účely skupiny poskytovatele. Tyto propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako poskytovatel. Další informace o tom, komu mohou být osobní údaje předávány, je možné nalézt v Zásadami ochrany osobních údajů.

 3. Statistická data. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů poskytovatele a propojených osob a využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Uživatel bere na vědomí, že anonymizované údaje nejsou osobními údaji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn sdělovat propojeným osobám pro účely provozování propojených serverů statistické údaje v anonymizované podobě.

4. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

 1. Reklama v rámci služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat obsahu služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím služeb i jiných informací.

  • Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

  • Reklama představuje obsah třetích osob, a poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

 1. Obchodní sdělení. Pokud uživatel neodmítne takové využití svého elektronického kontaktu, poskytovatel mu na e-mailové adresy uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) může zasílat obchodní sdělení obsahující zejm. informace o novinkách služeb a o dalších obdobných produktech poskytovatele, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Obchodní sdělení může obsahovat sdělení třetích stran, pokud si uživatel v nastavení služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) třetích stran, resp. souhlasil s jejich zasíláním. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje osobní údaje uživatele třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.

 2. Reklamní patičky. Uživatel tímto bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn připojit k elektronické poště zasílané na e-mailovou adresu uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) reklamní patičky.

5. SOUHLAS S PODMÍNKAMI A JEJICH ZMĚNA

 1. Souhlas s podmínkami. Každý z uživatelů je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek nebo fakticky tím, že uživatel začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

 2. Změny a účinnost změn podmínek

  • Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek poskytovatel uživateli sdělí.

  • Účinnost změn podmínek. Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Uživatel může projevit souhlas buď kliknutím na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou podmínek, nebo pokračováním v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pokud uživatel se změnami podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá služby, stává se bez dalšího uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu článku 2. těchto podmínek.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, se řídí těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, který není spotřebitelem, se řídí těmito podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 3. Zvláštní ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem odchylující se od těchto podmínek mají přednost.

 4. Na smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, jehož součástí jsou tyto podmínky, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva), pokud jde o uživatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

 5. Uživatel i poskytovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

 6. Poskytovatel ani uživatel si nepřejí, aby byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 7. Účinnost. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 1. září 2021.